Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 1LO w Dzierżoniowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 1LO w Dzierżoniowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo (skany)
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej
 • Filmy opublikowane na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Bajsarowicz.
 • E-mail: lo_dzierzoniow@poczta.onet.pl
 • Telefon: 748314477

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie
 • Adres: ul. Piłsudskiego 10
  58-200 Dzierżoniów
 • E-mail: lo_dzierzoniow@poczta.onet.pl
 • Telefon: 748314477

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Piłsudskiego 10 (wejście nieczynne) . Kolejne wejście do budynku znajduje się od strony parkingu. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy liceum. Wejście to nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W drzwiach jest próg. Przy drzwiach, po prawej stronie znajduje się dzwonek na wysokości 155 cm. Za drzwiami jest spocznik, za nim jest 12 schodów. Do udzielenia informacji przy wejściu są pracownicy obsługi

 Szkoła posiada trzecie wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, bez schodów. Zlokalizowane jest ono  od strony parkingu, po lewej stronie. Przy drzwiach po lewej stronie na wysokości 100 cm znajduje się dzwonek. Za drzwiami znajduje się wiatrołap. Następnie jest winda. Na parkingu jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.                 

Budynek składa się z 4 kondygnacji i na każdym poziomie znajduje się szeroki korytarz (poziom -1, parter, 1 i 2 piętro). Aby dostać się na korytarz na poziomie – 1 a także na Prater, 1 i 2  piętro należy pokonać schody.

W budynku jest winda oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Inne informacje i oświadczenia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

szkoła ponadgimnazjalna